Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА /  МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ


Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, зуучлалын үйл ажиллагааг олон талт хэлбэрээр санал болгон мэргэжлийн чиглэлийн зөвлөгөөг харилцагчид хүргэдэг.

  • Даатгалын зуучлал
  • Эрсдлийн удирдлага, ноцтой эрсдлийн удирдлага
  • Мэргэжлийн чиглэлийн зөвлөгөө, сургалт арга зүй, цогц хөтөлбөр
  • Зах зээлийн мэдээ мэдээлэл, даатгалын холбогдолтой хууль эрх зүйн зөвлөгөө
  • Нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө, хохирлын нэхэмжлэл, хохирлын үнэлгээний туслалцаа, дэмжлэг
  • Бизнесийн орчны эрсдэл, андеррайтингийн үйл ажиллагаа
  • Харилцагчийн халамжийн үйлчилгээ
  • Олон улсад тэргүүлэх брокеруудтай хамтран хийгдэх давхар даатгалын зуучлал
  • Давхар даатгал, факультатив болон трити гэрээ